Využití půdního prostoru na kanceláře
lokace: Ostrava
klient: House units s.r.o.
Návrh stavby a zhotovení prováděcí dokumentace.

datum realizace: 2009
investiční náklady: neuvedeny

Dům, pro který je vestavba určena obsahuje čtyři nadzemní podlaží a technický suterén. Nejvyšší podlaží se již samotné nachází v podkrovním prostoru, ale díky vikýřům je uživatelná plocha natolik rozšířena, že je téměř plnohodnotné. Půdní prostor ve zbývající část střechy nad tímto podlažím je nyní bez využití. Připojením nového objektu se tento prostor ještě rozšíří. Záměrem investora je vybudovat v tomto rozšířeném prostoru netypické kanceláře. Díky výlučné poloze domu, výšce odkroví a s tím souvisejícímu výhledu, v sobě tyto prostory skrývají potenciál. I navzdory relativně malé využitelné ploše a komplikovanému dispozičnímu i provoznímu využití. Vize: Záměr operuje s faktorem výlučnosti nových kancelářských prostor a prožitkem volného prostoru ve výšce. Důležité je maximální možné prosvětlení prostor a umožnění výhedu do okolí. Současně je nutné zajistit dostatečný prostor pro koncentraci na práci, protože se v první řadě jedná o kanceláře.
Zhmotnění vize: Do středu využitelného půdního prostoru, kolmo na podélnou osu domu, bude vložen vstupní reprezentativní a komunikační prostor. Vznikne půdorys ve tvaru kříže. Tento kolmý prostor bude rozšířen za hranice střešních rovin pomocí dvou vikýřů. Ty budou pohledově odděleny hřebenem střechy. Jeden z vikýřů se bude nacházet nad stávajícím schodišťovým prostorem a umožní vertikální propojení se spodními podlažími pomocí vloženého schodiště. Druhý z vikýřů rozšíří kanceláře o atraktivní jednací místnost. Fasády vikýřů budou celoplošně proskleny a umožní výhled do okolí. Delší ramena půdorysného kříže budou využity jako kancelářské prostory. Budou koncipovány jako velkoprostorové, oddělení bude realizováno pouze transparentními příčkami. Zázemí bude integrováno do šikmin podél severozápadní strany. Kanceláře budou prosvětleny shora střešními okny, pro zajištění dostatku světla a současně

... s Procházkou to bude procházka