kontakt, obchodní informace

Ing. Ladislav Procházka
Veleslavínova 4
70200 Moravská Ostrava

+420 602 517 804
ladislav@prochstav.cz

Účelem technického dozoru investora je uplatňovat, v rozsahu platných právních předpisů, klientovy zájmy při prověřování souladu dodávek výrobků, prací a služeb s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Mezi tyto činnosti patří:
- konzultace v průběhu zpracování projektu
- konzultace při výběru dodavatele
- kontrola smlouvy o dílo
- schvalovaní alternativních technických řešení, včetně jejich ekonomických dopadů na stavební dílo
- komunikace s dodavatelem stavby
- kontrola plnění smlouvy o dílo
- kontrola časového plnění stavby a upozornění investora na smluvní pokuty z toho vyplývající
- kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací
- kontrola souladu prováděných prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
- přejímání zakrývaných konstrukcí a přejímání dokončených prací včetně předepsaných revizních zkoušek
- schvalování finančních částek účtovaných za provedené práce v průběhu výstavby v souladu se splátkovým kalendářem specifikovaným ve smlouvě o dílo
- kontrola vad a nedodělků
- organizace kolaudace provedené stavby
- koordinace stavebních činností, je-li dílo prováděno více dodavateli
... s Procházkou to bude procházka